Type alias MergeOutputObjectsArray<A>

MergeOutputObjectsArray<A>: A extends readonly [infer T, ...(infer Ts)] ? OutputTokenObject<T> & MergeOutputObjectsArray<[...Ts]> : A extends readonly [infer T] ? OutputTokenObject<T> : A extends readonly [] ? {} : never

Type Parameters

  • A